Ochrana osobních údajů

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ (ONLINE)

Kdo je správcem?

Správcem se rozumí naše společnost PLUSIM CZ spol. s r.o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 270685, tedy právnická osoba, která bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vymezeným níže.

Kdo se rozumí subjektem údajů?

Subjektem údajů jste Vy jako osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány naší společností v postavení správce.

Co je to poučení subjektu údajů?

Toto poučení vysvětluje, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli a zároveň uvádí Vaše práva související se zpracováním osobních údajů.

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na následující účely:

Jaké osobní údaje jsou sbírány?

Za účelem poskytnutí objednaných služeb, jako i za účelem uzavření smlouvy na dálku, jako i za účelem registrace na naší webové stránce, jsou o Vaší osobě sbírány následující osobní údaje:

Za účelem odpovědi na Vaši poptávku v zaslaném kontaktním formuláři, jakož i za účelem přímého marketingu v případě uděleného souhlasu, jsou o Vaší osobě sbírány následující osobní údaje:

S jakými institucemi jsou sdíleny Vaše osobní údaje?

Soubory “cookie” na naší webové stránce

Naše společnost používá na své webové stránce www.plusim.cz soubory cookies v případě udělení Vašeho souhlasu. Soubory cookies jsou malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmen, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče a zároveň dokáží jednoznačně identifikovat Váš počítač a Vaši IP adresu.

Naše společnost využívá cookies na následující účely:

Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti je možné zjistit na stránce www.aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové stránky manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Použití nástrojů analytických služeb třetích stran

Na stránce www.plusim.cz mohou být používány služby třetích stran, jakými jsou např. společnosti Google Inc. Analytics apod. U těchto služeb se používají cookies. Uvedenými službami třetích stran analyzujeme návštěvnost a využívání naší webové stránky. Získané informace o používání naší webové stránky sdílíme s poskytovateli analytických služeb za účelem jejího vyhodnocení. I přesto, že Vaše osobní údaje mohou být přenášeny třetím stranám do zahraničí, Vaše osobní údaje jsou vždy anonymizované formou zkrácení IP adresy o poslední tři místa, aby bylo znemožněno jednoznačné přiřazení ke konkrétní fyzické osobě. Zároveň je možné se z takových analytických služeb odhlásit, a to vyjádřením nesouhlasu s použitím souborů cookies na naší webové stránce.

Zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cloudových řešení

Naše společnost využívá při své činnosti i cloudová řešení pro interní komunikaci, či komunikaci se sesterskými společnostmi v případě potřeby odborné komunikace. Tato řešení využíváme především na zvýšení produktivity a mobility zaměstnanců, interní spolupráci na dokumentech a informačních aktivech jednotlivých oprávněných osob. Používáme webové portály na spolupráci mezi našimi zaměstnanci a partnery, na sdílení a vytváření informací. Za účelem ochrany údajů sdílených v rámci uvedených cloudových řešení používáme moderní technické a softwarové nástroje pro šifrování dat tak, aby byla zachována ochrana a integrita sdílených dat.

Předání Vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo území České republiky. Uvedené neplatí v případě výslovného souhlasu s takovým předáním Vašich osobních údajů do zahraničí, resp. za účelem poskytnutí objednaných služeb v zahraničí.

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu archivace stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v znění pozdějších předpisů.

Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu budou zpracovávány až do odvolání souhlasu, kterým jejich zpracování bylo umožněno.

Přístup k Vašim osobním údajům a právo na jejich opravu

Máte právo kdykoli požádat o přístup k osobním údajům. Máte právo vyžádat si potvrzení o zpracování osobních údajů i o kopii osobních údajů. V případě, že byste měli zájem o vydání potvrzení, resp. kopii některých nebo všech Vašich osobních údajů, zašlete nám Váš požadavek e-mailem na: gdpr@plusim.cz anebo poštou na adresu: PLUSIM CZ spol. s r. o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika, resp. můžete nás o potvrzení nebo kopii osobních údajů požádat osobně.

V případě, že se Vaše osobní údaje změnily, můžete nás požádat o aktualizaci Vašich osobních údajů. Zároveň máte právo požádat i o doplnění Vašich osobních údajů. Naše společnost opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů provede bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o takový úkon osobně, prostřednictvím e-mailu na: gdpr@plusim.cz anebo poštou na adresu: PLUSIM CZ spol. s r. o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika.

Výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli požádat o výmaz, resp. omezení zpracování Vašich osobních údajů, ať už osobně, e-mailem na: gdpr@plusim.cz anebo poštou na adresu: PLUSIM CZ spol. s r. o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika.

Osobní údaje zpracovávané výhradně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely budou vymazány neprodleně po obdržení žádosti o výmaz takových údajů, resp. neprodleně po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Předání Vašich osobních údajů jinému správci

V případě, že již nemáte zájem, aby Vaše osobní údaje ve smyslu uděleného souhlasu byly zpracovávány naší společností, ale zároveň máte zájem, aby byly zpracovávány někým jiným, můžete nás požádat o vydání poskytnutých osobních údajů osobně, prostřednictvím e-mailu na: gdpr@plusim.cz anebo poštou na adresu: PLUSIM CZ spol. s r. o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty Vám, nebo pokud to budete požadovat a bude to technicky možné, správci, kterého určíte, bez zbytečného odkladu a v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace. Námitka se podává správci, a to osobně, prostřednictvím e-mailu na: gdpr@plusim.cz anebo poštou na adresu: PLUSIM CZ spol. s r. o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované rozhodnutí ani profilování.

Jak odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat kdykoliv a v jakékoli formě. zejména osobně, prostřednictvím e-mailu na: gdpr@plusim.cz anebo poštou na adresu: PLUSIM CZ spol. s r. o., se sídlem Za zastávkou 837, 109 00 Praha – Horní Měcholupy, Česká republika.

Odvolat lze souhlas i jednotlivě pro některý z osobních údajů nebo souhrnně. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány a budou neprodleně zlikvidovány. Odvolání souhlasu je aplikovatelné pouze na ty kategorie osobních údajů, na které byl souhlas udělen, nevztahuje se na osobní údaje zpracovávané na základě zákona nebo smlouvy.

Co když byla Vaše práva při zpracovávání osobních údajů porušena?

V případě, že se domníváte, že Vaše práva byla při zpracovávání osobních údajů porušena, resp. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány za takovým účelem nebo v takovém rozsahu, jak bylo dohodnuto, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.